podział kruszywKruszywo mineralne jest jednym z podstawowych surowców w wielu gałęziach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, jest także stosowane w górnictwie, w przemyśle szklarskim, odlewnictwie i wielu innych. Od rozwoju produkcji kruszywa uzależniony jest rozwój tych gałęzi gospodarki, w których stanowi ono podstawowy składnik. Z ogólnej ilości produkowanego kruszywa największa część znajduje zastosowanie w budownictwie.
W drogownictwie, podobnie jak w budownictwie, kruszywo mineralne stanowi podstawowy składnik mas betonowych i bitumicznych.
W kolejnictwie jest ono używane na podsypki torowe oraz do elementów budowy.
W górnictwie kruszywo stosuje się jako piaski podsadzkowe. Zależnie od zastosowania, kruszywa mineralne muszą spełniać określone wymagania.
1.2. Podział kruszyw mineralnych
Nazwa kruszywa mineralne obejmuje kamienne materiały naturalne, występujące w przyrodzie w stanie rozdrobnionym, bądź też stanowiące produkt mechanicznego rozdrobnienia skał litych.
Kruszywa mineralne dzielą się na dwie grupy:
• kruszywo naturalne,
• kruszywo łamane.
W zależności od gęstości objętościowej kruszywa mineralne (skalne) dzieli się na trzy typy:
• kruszywo ciężkie – powyżej 3000 kg/m3,
• kruszywo zwykłe – 1800-K3000 kg/m3,
• kruszywo lekkie – poniżej 1800 kg/m3.
Pod względem uziemienia kruszywo dzieli się na:
• drobne o wielkości ziaren do 4 mm,
• grube o wielkości ziaren 4-^63 mm,
• bardzo grube o wielkości ziaren 63-K250 mm.
Okruchy skalne powyżej 250 mm nazywamy głazikami i głazami. Cząstki o wymiarach do 0,005 mm (5 mikrometrów) nazywamy cząstkami gliniastymi i ilastymi. Cząstki o wymiarach 5-H53 jum nazywamy cząstkami pylastymi. Według PN-87/B-01 100 „Kruszywa skalne. Podział” – kruszywo mineralne dzieli się tak, jak to podano w tablicy 1.1.
W budownictwie drogowym, w tym w brukarstwie, stosuje się materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego. Naturalne materiały kamienne powstały w górnych warstwach skorupy ziemskiej w wyniku krzepnięcia płynnej magmy, w wyniku osadzania się cząstek mineralnych lub organicznych, albo powstały w wyniku przeobrażenia uprzednio utworzonych skał w zmiennych wa¬runkach fizykochemicznych. Sztuczne materiały kamienne są pro¬duktami ubocznymi lub finalnymi różnych przemysłowych procesów przetwórczych surowców mineralnych.
W dalszej części opracowania materiały stosowane w brukarstwie i drogownictwie zostaną omówione szerzej.